Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai socială și incluzivă

Prin intervențiile vizate la nivelul Obiectivului de Politică 4, România are în vedere crearea acelor pârghii fundamentale dezvoltării tuturor sectoarelor economice, respectiv investițiile în oameni. În acest context, intervențiile vizate au în vedere patru aspecte majore:

–  asigurarea unei educații de calitate incluzive la toate nivelurile

–  adaptarea resursei umane la dinamica pieței muncii și a progresului tehnologic

–  combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale prin măsuri personalizate

–  asigurarea unor servicii de sănătate de calitate și accesibile tuturor

În ceea ce privește educația, prin intervențiile avute în vedere, România își propune să adreseze cele mai stringente probleme cu care sistemul educațional se confruntă: reducerea părăsirii timpurii a școlii, un fenomen care a luat amploare în ultimii ani, prin măsuri atât la nivel de sistem educațional cât și prin măsuri centrate pe elev și familie; creșterea participării copiilor cu dizabilități/ cerințe educaționale speciale prin individualizarea învățării și adaptarea tehnicilor de predare la nevoile specifice acestor și accesibilizarea educației; încurajarea participării la educație de la cele mai fragede vârste până la învățământul terțiar, în special a copiilor/ tinerilor care provin din grupuri vulnerabile, inclusiv prin măsuri care se adresează părinților/ tutorilor; corelarea sistemului de educație cu cerințele/ competențele solicitate pe piața muncii. Pentru a sigura condiții optime asigurării procesului educațional va fi sprijinită dezvoltarea infrastructurii educaționale la toate nivelurile, precum și dotarea și digitalizarea unităților de învățământ.

În vederea soluționării deficitului de forță de muncă, sunt propuse o serie de măsuri prin care este vizată includerea pe piața muncii a unor grupuri cu o participare mai redusă, precum femeile care au în îngrijire copii, dar și activarea unor grupuri dezavantajate, precum șomerii, șomerii de lungă durată, inactivii, inclusiv tinerii din aceste categorii sau care nu participă la educație sau formare profesională etc. În acest sens au fost prevăzute pachete integrate care să răspundă nevoilor complexe cu care aceștia se confruntă. Se au în vedere de asemenea, măsuri în sfera antreprenoriatului prin care se încurajează deschiderea de noi afaceri, dar și dezvoltarea sectorului economiei sociale.

 În contextul schimbărilor structurale pe piața muncii determinate de progresul tehnologic sau fenomene atipice precum epidemiile, sunt necesare măsuri de adaptabilitate a lucrătorilor și a întreprinderilor precum reconversie/formare profesională, flexibilizarea formelor de muncă, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă.

În vederea combaterii sărăciei, sprijinirii incluziunii și promovării dreptului la demnitate socială, România își propune următoarele obiective generale: creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabila, cu precădere din mediul rural prin înființarea și dezvoltarea de servicii sociale la nivel local, creșterea calității serviciilor sociale destinate persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile prin asigurarea cu personal de specialitate bine pregătit la nivel local si infrastructura adecvata, reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile prin oferirea de suport si servicii accesibile pentru depășirea situațiilor de dificultate în care se află, creșterea capacității sistemului național de asistenta sociala de a răspunde la nevoile populației vulnerabile prin dezvoltarea capacității furnizorilor de servicii sociale publici și privați la nivel local, dar și prin dezvoltarea infrastructurii aferente, creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile sociale ale comunității într-un mod participativ și de a elabora planuri de acțiune adecvate și a răspunde acestor nevoi, inclusiv prin construcția de locuințe sociale.

Accelerarea remedierii principalelor probleme identificate în domeniul sănătății necesită o abordare integrată care să țină cont de: nevoia de a îmbunătăți serviciile de diagnostic și tratament necesar bolnavilor existenți concomitent cu nevoia de a investi în programe preventive de sănătate publică care să reducă în mod eficace povara bolilor asupra populației; necesitatea de a evita ca sectorul curativ al sistemului de sănătate să intre în competiție pentru resurse cu cel preventiv, precum și nevoia de a asigura intervențiile de sănătate de tip FSE+ (instruire resurse umane, dezvoltare de metodologii și proceduri, elaborare criterii de asigurare și control al calității serviciilor medicale, etc.) integrat și coordonat cu intervenții de tip FEDR (investiții în infrastructura fizică a unităților sanitare, aparatură, etc.). Astfel, sunt avute în vedere acțiuni referitoare la:

–  educație

– investiții pentru îmbunătățirea accesibilității, calității și caracterului abordabil, din punctul de vedere al costurilor, educației și îngrijirii copiilor preșcolari, inclusiv infrastructurii aferente

– investiții pentru a preveni abandonul școlar timpuriu, prin introducerea: unei abordări centrate pe elev, pentru copiii expuși acestui risc, a unor programe „A doua șansă”, flexibile, dar și a unor servicii relevante de consiliere și orientare profesională, concomitent cu îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, astfel încât să poată să acorde atenția necesară copiilor din grupurile vulnerabile/dezavantajate

– investiții pentru a ameliora calitatea educației și formării profesionale, astfel încât să se adapteze evoluțiilor înregistrate pe piața forței de muncă, inclusiv formările necesare și furnizarea de echipamente specifice;

– investiții pentru a sprijini dezvoltarea unor metode și tehnici de predare inovatoare și eficace

–  infrastructura educațională

– îmbunătățirea accesului la educație prin construire / reabilitare / modernizare / dotare pentru toate tipurile de instituții de educație (preșcolar, învățământ primar, secundar, terțiar centre de educație și formare profesională / învățământ dual, etc.)

–  acces pe piața muncii

 – integrarea tinerilor pe piața muncii

 – asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile vulnerabile, inclusiv creșterea ocupării femeilor

 – prevenirea concedierilor și susținerea ocupării forței de muncă sau a reconversiei economice în urma unor crize sistemice pe piața muncii

 – asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos și promovarea îmbătrânirii active

 – dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea antreprenoriatului și a economiei sociale

– dezvoltarea mecanismelor de anticipare a competențelor și de monitorizare a politicilor active de ocupare

– dezvoltarea dialogului social și implicarea partenerilor sociali în implementarea politicilor de ocupare, inclusiv prin creșterea capacității acestora

– creșterea participării la învățarea pe parcursul întregii vieți pentru asigurarea tranzițiilor pe piața muncii și a mobilității profesionale a angajaților

–  sănătate

– investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major

 – investiții în infrastructura cabinetelor medicilor de familie, în infrastructura publică a centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii de asistență medicală comunitară, în infrastructura publică în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară, inclusiv servicii de asistență stomatologică, dezvoltarea de instrumente suport care să faciliteze creșterea accesibilității și eficacității serviciilor oferite, dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor și a paletei de servicii oferite, furnizarea de servicii propriu zise.

– investiții în infrastructura publică a unităților sanitare care furnizează servicii de reabilitare/recuperare, servicii de paliație și îngrijiri pe termen lung, în infrastructura publică a unităților medico-sociale care furnizează servicii medicale de îngrijire de lungă durată, în infrastructura centrelor/unităților sanitare/unităților medico-sociale care furnizează servicii de paliație și îngrijiri medicale pe termen lung, investiții în infrastructura centrelor pilot pentru servicii integrate dedicate tratamentului/reabilitării persoanelor cu tulburări de spectru autism, dezvoltarea de instrumente suport care să faciliteze creșterea accesibilității și eficacității serviciilor oferite, dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor și a paletei de servicii oferite, furnizarea de servicii propriu zise.

– investiții în infrastructura publică a unităților sanitare -serviciilor esențiale pentru afecțiuni complexe(pacient critic, structuri de imagistică medicală, laboratoare, circuite de preluare, sistem de transport /transfer medical pacient critic copii)

– Investiții în infrastructura publică a structurilor sanitare unde se realizează depistare, diagnosticare, tratare și recuperare a pacienților cu afecțiuni genetice și a celor cu anomalii congenitale, estimarea riscului de recurență a bolilor genetice în familiile pacienților

– Investiții în infrastructura publică a structurilor sanitare unde se realizează examinări asupra persoanelor în viață care au suferit vătămări ale integrității corporale sau agresiuni sexuale sau solicită stabilirea vârstei și sexului; examene medico-legale traumatologice în cazuri de vătămări corporale grave; examinări medico-legale psihiatrice în materie penală și civilă; examinări/ expertize în vederea amânării sau întreruperii executării pedepsei pe motive medicale; examinări/ expertize în cazuri de acordare necorespunzătoare a asistenței medicale

– Investiții în infrastructura publică a structurilor sanitare unde se realizează programele de screening/ prevenție și tratament pentru retinopatia de pre maturitate, investiții în infrastructura publică a unităților sanitare unde se realizează îngrijirea pacienților în domeniul neurologie pediatrică – boli rare, inclusiv a unităților sanitare unde se realizează îngrijirea pacienților în domeniul bolilor rare, a centrelor de expertiză pentru boli rare

– Investiții în infrastructura publică a structurilor sanitare care au atribuții în prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv în epidemii, pandemii, controlul și supravegherea infecțiilor asociate actului medical și a celor implicate in sănătatea publică

– Investiții în infrastructura publică a sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii de testare a sângelui și/sau procesare a plasmei, investiții de mică amploare în infrastructura spitalelor orășenești

– Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și tratament al stadiilor incipiente în special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile precum și implementarea de programe de diagnosticare precoce și tratament, în special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile

– Măsuri privind diagnosticarea precoce și/ sau tratament, precum si creșterea capacității de îngrijire medicală a pacientului critic prenatal/ neonatal/ post neonatal, creșterea capacității de îngrijire medicală a pacienților cu boli rare – neurologie pediatrică ,implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea de politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv implementarea de măsuri de prevenție (inclusiv sănătate orală în zone defavorizate sau greu accesibile și mintală, implementarea de măsuri destinate diagnosticării și tratamentului pacienților modificărilor de coloană și alte articulații , implementarea de programe/ măsuri destinate controlului infecțiilor asociate actului medical, măsuri pentru dezvoltarea capacității personalului, măsuri destinate creșterii eficacității serviciilor de laborator

– Remodelarea circuitelor de depozitare și transport a deșeurilor medicale în unitățile medicale

– Dotarea cu echipamente specifice a laboratoarelor de genetică medicală la nivel local si central, măsuri care susțin cercetarea, digitalizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament:

a) Înființarea unui centru național de excelență în tratarea cancerului unde se va realizează depistare, diagnosticare, tratare a pacienților oncologici
b) Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare de transplant acreditate

c) Investiții în infrastructura publică în domeniul terapiilor celulare inovative în hematologie

–  sprijinirea incluziunii și promovarea dreptului la demnitate socială

– acoperirea nevoii de servicii sociale primare în mediul rural (rețele de asistenți sociali, servicii sociale pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, rețea de asistență medicală comunitară)

– extinderea rețelei de servicii de îngrijire de zi (inclusiv servicii de recuperare și respiro pentru copii cu dizabilități) pentru copiii aflați în risc de separare de familii și pentru persoanele adulte cu dizabilități

– creșterea capacității serviciilor de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu pentru mediul urban, centrelor de găzduire și de integrare pentru migranți, serviciilor pentru victimele violentei domestice și ale traficului de persoane

– dezvoltarea unei rețele de suport pentru persoanele vârstnice izolate/fără susținători legali

– sprijinirea autorităților locale pentru clarificarea situației juridice a așezărilor informale, pentru diagnoza socială în cadrul comunității și pentru nevoia de locuire în cazul calamitaților si pentru punerea in aplicare a strategiilor DLRC

– dezvoltarea rețelei de servicii pentru persoanele cu adicții și persoanele fără adăpost, pentru sprijinirea persoanelor post-detenție, de suport pentru încadrarea persoanelor cu dizabilități, de servicii mobile de recuperare pentru persoanele cu dizabilități

– crearea serviciilor de suport pentru asistarea deciziei pentru persoanele cu capacitate restrânsă de exercițiu

– sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea echipamentelor si tehnologiilor asistive, a familiilor monoparentale, a participării copiilor școlari în tabere de creație/sportive

– consilierea și orientarea tinerilor în proces de dezinstituționalizare, a tinerilor vulnerabili pentru creșterea motivației de a rămâne în școală și a copiilor cu probleme legate de comportament

– asigurarea de ajutor material sub forma de alimente, produse de igienă, pachet pentru copil și masă caldă pentru persoanele dezavantajate

– creșterea calității serviciilor sociale prin asigurarea specializării/ perfecționării specialiștilor din domeniul social

– dezvoltarea infrastructurii de locuințe sociale în mediul urban, locuințe pentru situații de calamitate și locuințe pentru persoane vârstnice în risc de excluziune locativă

– dezvoltarea infrastructurii de servicii de recuperare pentru veterani

– dezvoltarea unei infrastructuri specifice pentru protejarea memoriei victimelor Holocaustului și promovarea nondiscriminării